استریلایزر پلاسما

PLASMA'

اتوکلاو

Autoclave
فارسی