راکتور

Reactor

مخازن اتمسفریک

Storage-tank

مخازن تحت فشار

Pressure-vessel
فارسی