اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

محمدحسین مسگر

مدیر عامل

کارشناسی


مهندسی شیمی

سارا احسانی یگانه

نائب رییس هیئت مدیره

کارشناسی


مهندسی مکانیک

فیروزه احسانی یگانه

رییس هیئت مدیره

کارشناسی ارشد


مهندسی معماری
فارسی