اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

فیروزه احسانی یگانه

رییس هیئت مدیره

کارشناسی ارشد


مهندسی معماری

سارا احسانی یگانه

نائب رییس هیئت مدیره

کارشناسی


مهندسی مکانیک
فارسی