بازدید وزیر محترم کشور جناب دکتر احمد وحیدی از دستگاه زباله سوز ساخت صنایع فلزی کوشا به روش گازی سازی

(برای اولین بار در ایران)

دیدار مدیر عامل مجموعه صنایع فلزی کوشا

با شهردار محترم کرج جناب آقای مصطفی سعیدی سیرایی

دیدار با هیئت تجاری از کشور بورکینافاسو

بازدید فرماندار چهارباغ (استان البرز) جناب دکتر شمیرانی از شرکت و دستگاه زباله سوز ساخت شرکت صنایع فلزی کوشا


حضور اقای ال عوض مشاور فرهنگی اجتماعی استاندار البرز برای بازدید از دستگاه زباله سوز