فروش یک دستگاه زباله سوز با قابلیت تولید گاز و ASH به ظرفیت 500 کیلوگرم زباله ورودی