1 . فروش تجهیزات یک کارخانه روغن کشی به ظرفیت 100 تن در روز ( آماده بازدید )

2 . فروش یک دستگاه زباله سوز با قابلیت تولید گاز و Ash به ظرفیت 500 کیلوگرم زباله ورودی ( آماده بازدید )

3 . فروش تجهیزات یک کارخانه روغن کشی به ظرفیت 25 تن در روز ( به فروش رفت )

تجهیزات کارخانه روغن کشی

زباله سوز