ساخت 3666 کلمپ (شرکت مپنا نصب نیرو)

ساخت ماشین آلات کارخانه روغن کشی به ظرفیت 100 تن در روز

ساخت 3666 کلمپ (کارفرما شرکت مپنا نصب نیرو)

ساخت ماشین آلات کارخانه روغن کشی به ظرفیت 100 تن در روز