ساخت کارخانجات روغن کشی به ظرفیت ۲۵ تن در روز ( شرکت پرگل البرز )