طراحی و ساخت کارخانجات روغنکشی

Oil crashing Mill

طراحی و ساخت کارخانجات میوه خشک کنی

Dry-fruit1

ساخت تجهیزات کارخانجات بسته بندی

edible-filling-oil