با توجه به تنوع محصولات و سفارشات شرکت صنایع فلزی کوشا، تاکنون طراحی و ساخت چند نوع از تجهیزات بسته بندی صنایع روغنکشی و میوه خشک کنی در شرکت انجام شده است، از جمله:

  • طراحی و ساخت دستگاه هسته کن خرما برای شرکت شهد جنوب و همچنین ساخت خط بسته بندی این محصول
  • ساخت تجهیزات پر کن روغن و بسته بندی قوطی های پر شده شرکت روغن نباتی یگانه خزر
  • طراحی و ساخت تجهیزات بسته بندی انواع میوه خشک ها برای شرکت خشک پاک سپید گل و نصب و راه اندازی آن در محل کارخانه ی کارفرما