ساخت توربین های بادی

wind-turbine1

طراحی و ساخت کارخانجات تولید اتانول و بیو دیزل

Biofuel