برج های پر شده (Packed Tower) : داخل این برج ها از قطعاتی با اشکال گوناگون به نام پکینگ (Packing) پر می شود و برای ایجاد تماس بین فازهای گاز-مایع و مایع-مایع استفاده می گردد.