هدف اصلی از ساخت برج های تقطیر افزایش سطح تماس دو فاز مایع و گاز در صنعت می باشد. بنابر شرایط عملیاتی فرایند،

می توان از دو نوع:

برج های سینی دار (Tray Towers) و یا برج های پرشده (Packed Tower) استفاده نمود.

برج های سینی دار، به برج هایی اطلاق می شود که داخل آن به فواصل معینی صفحه های فلزی سوراخداری به نام سینی قرار داده شده است. سینی ها را می توان به سه دسته کلی نقسیم کرد:

  • سینی های دریچه ای (Valve Tray)
  • سینی های غربالی (Sieve Tray)
  • سینی های فنجانی (Bubble Cap Tray)