تهیه کالا و احداث تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی چاه

ساخت سکوی متحرک حفاری گاز (پونی بیس)

پروژه گاززدایی از گوگرد ورودی به واحد دانه بندی

راه اندازی تاسیسات ورودی دریافت گازهای همراه (طرح آماک)