گوگرد تولید شده در واحدهای بازیافت گوگرد پالایشگاه ها حاوی حدودا ppmw 300-250 سولفید هیدروژن (H2S) و پلی سولفیدهای هیدوژن (H2Sx) محلول می باشد که علاوه بر مشکل زیست محیطی و انتشار بوهای آزار دهنده، پتانسیلی از انفجار و خطر آتش سوزی را همراه دارند و ضرورت ایجاب می کند که تا محصول گوگرد مایع گاززدایی گردد که این امر خود باعث کاهش خوردگی تجهیزات و کیفیت گوگردد خواهد شد.

از اینرو شرکت صنایع فلزی کوشا به منظور گاززدایی از گوگرد مذاب پالایشگاه شهید هاشمی نژاد (خانگیران) و بنا بر نظر کارفرما از روش D’GAASS Degasification Process, Goar, Alison که فن آوری جدید تجاری گاززدایی از گوگرد مایع بدون استفاده از کاتالیست می باشد، استفاده کرده است.

تجهیزات اصلی پروژه شامل دو مخزن تحت فشار یکی به عنوان برج تماس (پرشده با پکینگ) و دیگری ناک اوت درام، کمپرسور هوا از نوع سانتریفیوژ و مبدل حرارتی پوسته و لوله می باشد.