مبدل پوسته و لوله (Shell & Tube Heat Exchanger)، معروفترین نوع مبدل های حرارتی می باشد که بطور وسیعی در فرایندهای انتقال حرارت مورد استفاده قرار می گیرد، در این نوع مبدل، یکی از سیال ها از درون تیوب و سیال دیگر از درون پوسته (روی تیوب ها) عبور می کند.