[trailer_box image=”1212″ slogan=”مشاهده تصویر” link=”https://www.koushametal.ir/wp-content/uploads/Reactor1.jpg”]
[trailer_box image=”1214″ slogan=”مشاهده تصویر” link=”https://www.koushametal.ir/wp-content/uploads/Reactor2.jpg”]
[trailer_box image=”1217″ slogan=”مشاهده تصویر” link=”https://www.koushametal.ir/wp-content/uploads/Reactor3.jpg”]

راکتورها تجهیزات ثابتی می باشند که شرایط و محیط لازم جهت انجام واکنش های شیمیایی را بوجود می آورند و با توجه به عملکرد آنها به دو دسته کلی: راکتورهای پیوسته (Continues Reactor) و ناپیوسته (Batch Reactor) تقسیم می شوند.