انواع هیتر مصرفی نیروگاه ها

Power-plant'

جک های هیدرولیک و دریچه سد

Dam gate