رییس هیئت مدیره

بهمن احسانی یگانه
فوق لیسانس مکانیک
info@koushametal.ir

نائب رییس هیئت مدیره

بهروز احسانی یگانه
فوق لیسانس هوا فضا
info@koushametal.ir

مدیر عامل

محمد حسین مسگر
لیسانس شیمی
mesgar@koushametal.ir