همکاران، مشتریان و تامین کنندگان عزیز می توانند آگهی تاسیس و نیز آگهی آخرین تغییرات شرکت صنایع فلزی کوشا را به صورت یک فایل PDF دانلود نمایند.

  • کد اقتصادی: 411119795539
  • شناسه ملی: 10100985500
  • تاریخ ثبت: 1363/06/11
  • شماره ثبت: 53420