با تکمیل این فرم گواهی می نمایم کلیه اطلاعات و پاسخ های داده شده در این پرسشنامه مطابق با واقعیت بوده و چنانچه خلاف اظهارات مندرج در این پرسشنامه ثابت شود، کارفرما مخیر است نسبت به برکناری اینجانب و پیگیری از مراجع قانونی اقدام نماید.