واحد تحقیق و توسعه شرکت صنایع فلزی کوشا با هدف بررسی نیاز های پیش روی کشور و تلاش به منظور نیل به خودکفایی و از بین بردن کاستی های موجود در بخش صنعت در سه واحد ارتقا کیفیت محصولات، طراحی محصول جدید و بهینه سازی فرایندها تاسیس گردیده است که این مهم با تکیه بر بررسی ها و نگاه های کارشناسانه واحد تحقیق و توسعه شرکت صنایع فلزی کوشا، قابل دستیابی می باشد.

برخی از پروژه های انجام شده توسط واحد: